جمعه, ۲۸ دی ۱۳۹۷
جمعه, 28 دی 1397

لیست اعضای هیات علمی گروه


محمدرحیم رهنماء

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:rahnama.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:rahnama@um.ac.ir

محمدرحیم رهنماء

برنامه درسی هفتگی استاد

حمید شایان

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:shayan34.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:shayan34@um.ac.ir

حمید شایان

برنامه درسی هفتگی استاد

علی اکبر عنابستانی

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:anabestani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:anabestani@um.ac.ir

علی اکبر عنابستانی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد اجزاء شکوهی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:shokouhim.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:shokouhim@um.ac.ir

محمد اجزاء شکوهی

برنامه درسی هفتگی استاد

هادی اعظمی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:aazami.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:aazami@um.ac.ir

هادی اعظمی

برنامه درسی هفتگی استاد

خدیجه بوزرجمهری

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:azar.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:azar@um.ac.ir

خدیجه بوزرجمهری

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدرضا حسین زاده

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:srhosszadeh.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:srhosszadeh@um.ac.ir

سیدرضا حسین زاده

برنامه درسی هفتگی استاد

براتعلی خاکپور

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:khakpoor.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:khakpoor@um.ac.ir

براتعلی خاکپور

برنامه درسی هفتگی استاد

سیدهادی زرقانی

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:h-zarghani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:h-zarghani@um.ac.ir

سیدهادی زرقانی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمدجعفر زمردیان

مرتبه علمی: دانشیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:zomorodian.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:zomorodian@um.ac.ir

محمدجعفر زمردیان

برنامه درسی هفتگی استاد

محسن جان پرور

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:janparvar.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:janparvar@um.ac.ir

محسن جان پرور

برنامه درسی هفتگی استاد

امید علی خوارزمی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:kharazmi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:kharazmi@um.ac.ir

امید علی خوارزمی

برنامه درسی هفتگی استاد

رضا دوستان

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:doostan.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:doostan@um.ac.ir

رضا دوستان

برنامه درسی هفتگی استاد

آذر زرین

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:zarrin.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:zarrin@um.ac.ir

آذر زرین

برنامه درسی هفتگی استاد

حمداله سجاسی قیداری

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:ssojasi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:ssojasi@um.ac.ir

حمداله سجاسی قیداری

برنامه درسی هفتگی استاد

طاهره صادقلو

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:tsadeghloo.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:tsadeghloo@um.ac.ir

طاهره صادقلو

برنامه درسی هفتگی استاد

مریم قاسمی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:magh30.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:magh30@um.ac.ir

مریم قاسمی

برنامه درسی هفتگی استاد

محمد قاسمی خوزانی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:khozani.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:khozani@um.ac.ir

محمد قاسمی خوزانی

برنامه درسی هفتگی استاد

عباس مفیدی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات

دکتری: دانشگاه

تخصص:

 

تلفن:

وبگاه شخصی:abbasmofidi.profcms.um.ac.ir

پست الکترونیک:abbasmofidi@um.ac.ir

عباس مفیدی

برنامه درسی هفتگی استاد