دوشنبه, ۰۱ آبان ۱۳۹۶
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Azar Zarrin) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۵

شنبه Introduction to Climatology I(2.00),(),begin from even Dynamic climatology(2.00),(),begin from even Climate Modeling(2.00),(),begin from even
یکشنبه
دوشنبه Introduction to Climatology II(2.00),(),begin from even Urban Hydrology and climatology(2.00),(),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه