یکشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
یکشنبه, 28 مرداد 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Azar Zarrin) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه Physical Climatology(2.00),(آزمایشگاه اقلیم ),begin from even Climatology of Arid Regions(2.00),(آزمایشگاه اقلیم ),begin from even
چهارشنبه Urban Hydrology and climatology(2.00),(آزمایشگاه اقلیم ),begin from even Climate Modeling(2.00),(آزمایشگاه اقلیم ),begin from even
پنج شنبه