شنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۷
شنبه, 02 تیر 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Rahim Rahnama) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه Evaluation of Urban Betterment and Urban Renewal Plans' Impacts(2.00),(),begin from even
چهارشنبه Research Method in Geography and urban Planning(2.00),(),begin from even Structures and function of urban Environment(2.00),(),begin from even
پنج شنبه