یکشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
یکشنبه, 28 مرداد 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Mohammad Rahim Rahnama) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه
دوشنبه Research Methodology(2.00),(آزمایشگاه ژئو),begin from even
سه شنبه Theories' Approaches and Experiments of Urban Regeneration and Revitalization(2.00),(کلاس 120),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه