شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵
تبریک سال تحصیلی جدید به همه اساتید و دانشجویان گروه جغرافیا
برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد
سفر علمی اساتید و دانشجویان جغرافیا به گناباد
نشست تخصصی روز ملی جمعیت
سفر علمی- فرهنگی دانشجویان جغرافیا به مناطق مرزی کلات و درگز
بزرگداشت روز ملی خلیج فارس اردیبهشت ماه 1395 تالار رجایی
جلسات دفاع
شنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۳
مجلات گروه
IMAGE جغرافیا و توسعه فضای شهری

  سردبیر: دکتر محمدرحیم رهنما       
IMAGE جغرافیا و توسعه ناحیه ای

سردبیر:دکتر حمید شایان
IMAGE جغرافیا و مخاطرات محیطی

  سردبیر: دکترسیدرضا حسین زاده  
IMAGE جغرافیای سیاسی

سردبیر:دکتر محمد باقر قالیباف  
IMAGE مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی

سردبیر: دکتر علی اکبر عنابستانی