جمعه, ۰۳ فروردین ۱۳۹۷
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Seyed Reza Hosseinzadeh) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه Analytical Methods in Geomorphology(2.00),(),begin from even
دوشنبه Theoretical Thought's in Geography and Geomorphology(2.00),(),begin from even
سه شنبه َApplication of physical Geography in urban planning(2.00),(),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه