جمعه, ۰۳ فروردین ۱۳۹۷
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Hadi Azami) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه
دوشنبه Geography and National Development Strategy(2.00),(),begin from even
سه شنبه
چهارشنبه Philosophy and Evaluation of Thought in Political Geography(2.00),(),begin from even Basics of Political Science(2.00),(),begin from even
پنج شنبه