جمعه, ۲۸ دی ۱۳۹۷
جمعه, 28 دی 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Hadi Azami) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷

شنبه
یکشنبه Basics of Politics science(2.00),(),begin from even
دوشنبه Spatial Planning and Political Organization of Space(2.00),(),begin from even
سه شنبه Geography and National Development Strategy(2.00),(),begin from even
چهارشنبه Philosophy and Evaluation of Thought in Political Geography(2.00),(متفرقه),begin from even
پنج شنبه