یکشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
یکشنبه, 28 مرداد 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Abbas Mofidi) نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه Weather maps and charts(2.00),(آزمایشگاه اقلیم ),begin from even English for the Students of Climatology(2.00),(آزمایشگاه اقلیم ),begin from even
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه Urban climate hazards(2.00),(آزمایشگاه اقلیم ),begin from even
چهارشنبه Environmental Planning(2.00),(آزمایشگاه اقلیم ),begin from even
پنج شنبه