چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

سخنرانی علمی دکتر قورچی: پسافوردیسم و شهرهای جهانی

با همکاری انجمن علمی دانشجویی جغرافیا و گروه جغرافیا در روز دوشنبه 23/9/1394 ساعت 10 سخنرانی آقای دکتر قورچی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران با موضوع پسافوردیسم و شهرهای جهانی در تالار شریعتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.