چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

برگزاری سخنرانی علمی تحت عنوان جغرافیا و ژئوپلیتیک: ( ابزار درک جهان)

طی دعوت انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی و مرکز پژوهشهای آسیای مرکزی از پروفسور فوشه،(متخصص مسائل جغرافیای سیاسی و استراتژیک فرانسه،سخنرانی علمی تحت عنوان جغرافیا و ژئوپلیتیک: ( ابزار درک جهان)، در ساعت 30/11 در تالارمرحوم دکتر رجایی بخارایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.