چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

اولین جلسه شعبه انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

اولین جلسه  شعبه انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در محل دفتر انجمن در تاریخ 26 خرداد 1394 برگزار گردید و اعضای هیات مدیره معرفی شدند.

             26.3.94

اعضای هیأت مدیره از راست به چپ تصویر اقایان دکتر جعفر جوان، دکتر علی اصغر کدیور(هیات علمی دانشگاه پیام نور فریمان)، دکتر حمید شایان، دکتر مهدی جهانی (هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد)  و دکتر خدیجه بوزرجمهری (هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد)