پنجشنبه, ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
پنجشنبه, 30 فروردين 1397

بانک اطلاعاتی مقالات جغرافیایی در مجلات علمی و پژوهشی کشور (1327-1387)

خدیجه بوزرجمهری (دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد مجری طرح)

محمود عیوضلو (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان همکار طرح)

چکیده طرح:

طرح  حاضر بر اساس نتایج بانک اطلاعاتی مقالات علمی- پژوهشی مجلههای جغرافیایی کشور، به بررسی و طبقه­بندی موضوعی مقالات جغرافیای روستایی پرداخته است.
روش: جامعۀ آماری شامل ۲۳۸۸ مقالۀ جغرافیایی از ۱۹ مجلۀ علمی پژوهشی کشوراست که طی سال‌های ۱۳۲۷-۱۳۸۷ به چاپ رسیده است. موضوع­بندی مقاله­ها، بر اساس فهرست سرفصل­های دروس تمامی مقاطع تحصیلی رشتۀ جغرافیا انجام گرفته است و ورود اطلاعات به رایانه و پردازش آن‌ها، در پایگاه داده­ها به­وسیلۀ زبان برنامه­نویسی Visual C# ذخیره شده است، همچنین برای قابلیت جستجوی مقالات از نرمافزار Microsoft Access استفاده شده است.
یافته­ها/نتایج: این بررسی نشان داد که 5/45 درصد مقالات جغرافیایی در سال­های ۸۲-۸۷ نوشته شده و ۵۷ درصد آن‌ها در حوزۀ مطالعات جغرافیای انسانی بوده است که از آن میان، ۳۰ درصد در زمینۀ موضوعات مختلف جغرافیای روستایی تألیف شده است.

نتیجه‌گیری: مهم‌ترین عامل افزایش مقالات در سال­های اخیر، از نظر ۸۸ تن از استادان جغرافیا«کسب امتیاز برای ارتقا به مرتبۀ علمی بالاتر» بوده است.

پژوهش حاضر در قالب طرح پژوهشی شماره 3 به انجام رسیده است و مقاله آن در شماره 22 فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای به چاپ رسیده است و شامل لوح فشرده بانک اطلاعاتی مقالات می باشد.

لینک دریافت مقاله : http://jgrd.um.ac.ir/index.php/geography/article/view/42877

لینک دریافت نرم افزار بانک اطلاعاتی مقالات: 

1010