جمعه, ۲۸ دی ۱۳۹۷
جمعه, 28 دی 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Omid Ali Kharazmi) نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷

شنبه Urban Management(2.00),(),begin from even
یکشنبه
دوشنبه Information Systems of Management(2.00),(),begin from even
سه شنبه Advanced Human Resource Management(2.00),(),begin from even Theories of Management and Organization – Strategic Perspective(2.00),(),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه