شنبه, ۰۲ تیر ۱۳۹۷
شنبه, 02 تیر 1397
برنامه ی درسی هفتگی استاد (Omid Ali Kharazmi) نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۶

شنبه
یکشنبه
دوشنبه Advanced Human Resource Management(2.00),(),begin from even Information Systems of Management(2.00),(),begin from even
سه شنبه Theories of Management and Organization – Strategic Perspective(2.00),(),begin from even
چهارشنبه
پنج شنبه