یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
 • کارشناسی ( جاری: 277)
  • جغرافیا - برنامه ریزی شهری ( جاری: 1)
  • جغرافیا ( جاری: 121)
  • جغرافیا - برنامه ریزی روستایی ( جاری: 2)
  • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ( جاری: 53)
  • جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( جاری: 60)
  • آب و هواشناسی ( جاری: 40)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 219)
  • جغرافیای سیاسی ( جاری: 28)
  • جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی ( جاری: 1)
  • مدیریت امور شهری ( جاری: 27)
  • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ( جاری: 9)
  • جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( جاری: 15)
  • آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک ( جاری: 12)
  • آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری ( جاری: 4)
  • ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی ( جاری: 2)
  • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی ( جاری: 18)
  • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی ( جاری: 20)
  • جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری ( جاری: 19)
  • ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی ( جاری: 4)
  • آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک (آموزش محور) ( جاری: 2)
  • جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • جغرافیا و برنامه ریزی شهری (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک ( جاری: 7)
  • آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری ( جاری: 12)
  • جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری ( جاری: 7)
  • جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا ( جاری: 6)
  • ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی ( جاری: 10)
  • جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن ( جاری: 11)
  • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی(آموزش محور) ( جاری: 1)
  • ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی(آموزش محور) ( جاری: 1)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 72)
  • جغرافیا - برنامه ریزی روستایی ( جاری: 1)
  • جغرافیای سیاسی ( جاری: 8)
  • جغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی ( جاری: 2)
  • جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( جاری: 7)
  • آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری ( جاری: 1)
  • علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( جاری: 14)
  • علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ( جاری: 10)
  • علوم جغرافیایی - ژئومورفولوژی ( جاری: 4)
  • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی ( جاری: 13)
  • ژئومورفولوژی گرایش مدیریت محیطی ( جاری: 5)
  • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی ( جاری: 7)