یکشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
یکشنبه, 28 مرداد 1397

لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه جغرافيا دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

  1. آمادگی برای امتحان جامع ( دکتر )
  2. رساله ( دکتر )
  3. ژئوپلیتیک و توسعه (با تأکید بر ایران حوزه پیرامون) ( دکتر محسن جان پرور)
  4. هیدروپلیتیک (ایران و حوزه های پیرامونی) ( دکتر سیدهادی زرقانی)
  5. عوامل ژئوپلیتیکی بحران زا در جهان اسلام و استراتژی های آینده ( دکتر هادی اعظمی)
  6. اقتصاد سیاسی ( دکتر محمدجواد رنجکش)
  7. رساله -1 ( دکتر )
  8. رساله -2 ( دکتر )