جمعه, ۲۸ دی ۱۳۹۷
جمعه, 28 دی 1397

لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه جغرافيا دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۷ - ترم ۱ )

 1. آمادگی برای امتحان جامع ( دکتر )
 2. روش شناسی پژوهش در جغرافیای سیاسی ( دکتر سیدهادی زرقانی)
 3. ژئومورفولوژی ساحلی ( دکتر عادل سپهر)
 4. ژئومورفولوژِی ومدیریت مناطق کارستیک ( دکتر سعداله ولایتی)
 5. رساله ( دکتر )
 6. فلسفه و سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی ( دکتر هادی اعظمی)
 7. بنیان های ژئوپلیتیکی روابط خارجی ایران ( دکتر محسن جان پرور)
 8. تبیین اندیشه ها ,نظریه ها و رویکردهای توسعه روستایی ( دکتر علی اکبر عنابستانی)
 9. فلسفه و روش شناسی پژوهش در برنامه ریزی توسعه رستایی ( دکتر جعفر جوان)
 10. مدلها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی ( دکتر حمید شایان)
 11. مدیریت منابع محیطی در مناطق روستایی ( دکتر خدیجه بوزرجمهری)
 12. تحلیل نظریات توسعه و برنامه ریزی شهری ( رشد هوشمند,شهر خلاق ,..) ( دکتر محمد اجزاء شکوهی)
 13. تحلیل نظریات توسعه و برنامه ریزی شهری ( رشد هوشمند,شهر خلاق ,..) ( دکتر محمد اجزاء شکوهی)
 14. روش شناسی و تکنیکهای تحقیق با تاکید بر آینده نگاری ( دکتر محمدرحیم رهنماء)
 15. روش شناسی و تکنیکهای تحقیق با تاکید بر آینده نگاری ( دکتر محمدرحیم رهنماء)
 16. تحلیل فضایی پیشرفته با تاکید برسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ( دکتر مسعود مینائی)
 17. تحلیل فضایی پیشرفته با تاکید برسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ( دکتر مسعود مینائی)
 18. چالشها و مسائل توسعه شهری ایران ( دکتر براتعلی خاکپور)
 19. چالشها و مسائل توسعه شهری ایران ( دکتر براتعلی خاکپور)
 20. رساله -1 ( دکتر )
 21. رساله -2 ( دکتر )
 22. اندیشه های نظری در تحول چهره زمینی ( دکتر سیدرضا حسین زاده)