شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه جغرافيا دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ترم ۲ )

 1. آمادگی برای امتحان جامع ( دکتر )
 2. فناوری مدل سازی تصمیم گیری ها وسیاست گذاری ها در برنامه ریزی روستایی ایران ( دکتر حمید شایان)
 3. بنیان های نظری سیاستگذاری وبرنامه ریزی قضایی کارآفرینی روستایی ( دکتر حمید شایان)
 4. مدیریت اقتصاد فضا دربرنامه ریزی کارآفرینی روستایی ایران ( دکتر علی اکبر عنابستانی)
 5. تحلیل راهبردی بازاریابی در توسعه کارآفرینی ( دکتر خدیجه بوزرجمهری)
 6. تحلیل مدیریت ریسک دربرنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی ( دکتر خدیجه بوزرجمهری)
 7. تحلیل نظام اندیشه ای برنامه ریزی آمایشی کیفیت محیطی مناطق روستایی ( دکتر جعفر جوان)
 8. برنامه ریزیکاربری زمین در مناطق روستایی ( دکتر علی اکبر عنابستانی)
 9. ژئومورفولوژیرودخانه ای با تاکیدبرایران ( دکتر سیدرضا حسین زاده)
 10. سنجش از دور وتکنیک های تحلیل رقومی راداری درژئوموفولوژی ( دکتر مسعود مینائی)
 11. رساله ( دکتر )
 12. سازمان یابی فضایی شهری ( دکتر محمدرحیم رهنماء)
 13. مدیریت یکپارچه فضایی شهری ( دکتر براتعلی خاکپور)
 14. رساله -1 ( دکتر )
 15. رساله -2 ( دکتر )
 16. ژئومورفولوژی کواترنر ایران ( دکتر عادل سپهر)
 17. سیاست های زمین و مسکن شهری با تاکید بر ایران ( دکتر محمد اجزاء شکوهی)