یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری (Ph.D) گروه جغرافيا دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. آمادگی برای امتحان جامع ( دکتر )
 2. روش شناسی پژوهش در جغرافیای سیاسی ( دکتر سیدهادی زرقانی)
 3. مدیریت پروژه کارآفرینی روستایی ایران ( دکتر علی اکبر عنابستانی)
 4. مدیریت منابع محیطی در مناطق روستایی ( دکتر علی اکبر عنابستانی)
 5. ژئومورفولوژِی ومدیریت مناطق خشک وبیابانی ( دکتر عادل سپهر)
 6. ژئومورفولوژِی شهری با تاکید برایران ( دکتر مهناز جهادی طرقی)
 7. رساله ( دکتر )
 8. ساختارهاو کارکردهای محیط شهری ( دکتر محمدرحیم رهنماء)
 9. فلسفه و سیر اندیشه جغرافیای سیاسی ( دکتر هادی اعظمی)
 10. بنیان های ژئوپلیتیکی روابط خارجی ایران ( دکتر محسن جان پرور)
 11. اصول روابط بین الملل، دیپلماسی و تحزیه و تحلیل ژئوپلیتیکی ( دکتر محسن خلیلی)
 12. رساله -1 ( دکتر )
 13. رساله -2 ( دکتر )
 14. روش شناسی تحلیلی درژئومورفولوژی ( دکتر سیدرضا حسین زاده)
 15. روش هاوفنون برنامه ریزی آمایش و کیفیت محیطی در مناطق روستایی ( دکتر حمید شایان)
 16. آسیب شناسی فضایی مسائل شهری ایران ( دکتر محمد اجزاء شکوهی)
 17. محیط زیست شهری ( دکتر براتعلی خاکپور)
 18. تحلیل و روشهای آموزش و انتقال فناوری های کارآفرینی در مناطق روستایی ( دکتر خدیجه بوزرجمهری)