یکشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
یکشنبه, 28 مرداد 1397

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه جغرافيا دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. جغرافیای انتخابات ( دکتر هادی اعظمی)
 2. مدل های آب و هواشناسی ( دکتر آذر زرین)
 3. روشها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 4. حقوق وقوانین روستایی ( دکتر علی اکبر عنابستانی)
 5. تحلیل فضایی روابط شهروروستا ( دکتر حمید شایان)
 6. روشها وتکنیک ها در ژئومورفولوژی ( دکتر ابوالقاسم امیراحمدی)
 7. سیاست های توسعه مسکن شهری در ایران ( دکتر محمد اجزاء شکوهی)
 8. طبیعت وشهر در تعالیم وفرهنگ اسلامی ( دکتر محمد قاسمی خوزانی)
 9. مدل ها وفنون تصمیم گیری با تاکیدبربرنامه ریزی شهری ( دکتر براتعلی خاکپور)
 10. جغرافیای سیاسی فضای مجازی ( دکتر محسن جان پرور)
 11. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ( دکتر براتعلی خاکپور)
 12. تهیه و تفسیر نقشه های ژئومورفولوژی ( دکتر سیدرضا حسین زاده)
 13. برنامه ریزی شهری ( دکتر براتعلی خاکپور)
 14. اقتصاد شهری ( دکتر محمد اجزاء شکوهی)
 15. مدیریت مالی وبودجه شهرداری ها ( دکتر روح اله اسدی)
 16. نظریه های رفتار سازمانی پیشرفته ( دکتر امید علی خوارزمی)
 17. اصول برنامه ریزی در امور فرهنگی ( دکتر امید علی خوارزمی)
 18. مفاهیم ونظریه های ژئوپلیتیک ( دکتر محسن جان پرور)
 19. جغرافیای سیاسی ایران ( دکتر سیدهادی زرقانی)
 20. مفاهیم ونظریه های جغرافیای سیاسی ( دکتر هادی اعظمی)
 21. پایان نامه ( دکتر )
 22. برنامه ریزی محیطی ( دکتر عباس مفیدی)
 23. آب وهواشناسی دینامیک ( دکتر سلیمان صادقی)
 24. تهیه و تحلیل نقشه‌ها و نمودارهای هوا ( دکتر عباس مفیدی)
 25. تحلیل و طبقه‌بندی الگوهای جوی ( دکتر رضا دوستان)
 26. برنامه ریزی مسکن روستایی ( دکتر خدیجه بوزرجمهری)
 27. برنامه ریزی کالبدی سکونتگاهای روستایی ( دکتر علی اکبر عنابستانی)
 28. مدیریت راهبردی توسعه روستایی ( دکتر جعفر جوان)
 29. مدیریت توسعه پایدار اجتماعی واقتصادی مناطق روستایی ( دکتر مریم قاسمی)
 30. آلودگی هوا و جزیره حرارتی ( دکتر رضا دوستان)
 31. هیدرولوژی و آب و هواشناسی شهری ( دکتر آذر زرین)
 32. مخاطرات آب و هواشناسی شهری ( دکتر عباس مفیدی)
 33. آب شناسی سطوح زیرزمینی ( دکتر ابوالقاسم امیراحمدی)
 34. آب ‌شناسی کارست ( دکتر سعداله ولایتی)
 35. نظریه هاورویکردهاوتجارت بهسازی ونوسازی شهری ( دکتر محمدرحیم رهنماء)
 36. دیدگاه وروش های برنامه ریزی مسکن شهری ( دکتر محمد اجزاء شکوهی)
 37. دولت محلی و مدیریت شهری ( دکتر سیدهادی زرقانی)
 38. سمینار مدیریت بحران و سوانح طبیعی در شهر ( دکتر سیدهادی زرقانی)
 39. روش تحقیق ( دکتر محمدرحیم رهنماء)
 40. مبانی جامعه شناسی ( دکتر حسین اکبری)
 41. بازرگانی وتجارت ( دکتر امید علی خوارزمی)
 42. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت شهری ( دکتر )