جمعه, ۲۸ دی ۱۳۹۷
جمعه, 28 دی 1397

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه جغرافيا دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۷ - ترم ۱ )

 1. روش تحقیق در جغرافیای سیاسی ( دکتر سیدهادی زرقانی)
 2. هیدرولوژی پیشرفته ( دکتر ابوالفضل مساعدی)
 3. تحلیل های آماری دربرنامه ریزی روستایی ( دکتر زهره جوانشیری)
 4. فلسفه جغرافیای سیاسی ( دکتر محسن جان پرور)
 5. نظریه های جغرافیای سیاسی ( دکتر محسن جان پرور)
 6. روش تحقیق پیشرفته در برنامه ریزی روستایی ( دکتر حمید شایان)
 7. تحلیل آماری در برنامه ریزی روستایی ( دکتر مریم قاسمی)
 8. دیدگاه ها و نظریه های برنامه ریزی و توسعه روستایی ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 9. ارزیابی توان اکولوژیکی در برنامه ریزی روستایی ( دکتر خدیجه بوزرجمهری)
 10. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربردی در برنامه ریزی روستایی ( دکتر علی اکبر عنابستانی)
 11. نظریه ها و روش های پیشرفته تحقیق در آب و هواشناسی ( دکتر عباس مفیدی)
 12. تحلیل فضایی داده های آب و هواشناسی با سیستم اطلاعات جغرافیایی ( دکتر عباس مفیدی)
 13. روش های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی ( دکتر آذر زرین)
 14. روش های آب و هواشناسی سینوپتیک ( دکتر رضا دوستان)
 15. هیدرو اقلیم حوضه های آبریز ایران ( دکتر آذر زرین)
 16. روش های آب و هواشناسی ماهواره ای ( دکتر مسعود مینائی)
 17. روشها و مدل های آینده پژوهشی در جغرافیاو برنامه ریزی شهری ( دکتر محمدرحیم رهنماء)
 18. محیط طبیعی شهر ( دکتر سیدرضا حسین زاده)
 19. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری ( دکتر مصطفی امیرفخریان)
 20. اندیشه های نظری در جغرافیا و ژئومورفولوژی ( دکتر سیدرضا حسین زاده)
 21. سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژئومورفولوژی ( دکتر مسعود مینائی)
 22. اصول و مبانی سیستم اطلاعات جغرافیا -1 جی.ای.اس ( دکتر مصطفی امیرفخریان)
 23. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ( دکتر براتعلی خاکپور)
 24. نظریه های سازمان مدیریت - دیدگاه استراتژیک ( دکتر امید علی خوارزمی)
 25. برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران ( دکتر براتعلی خاکپور)
 26. جامعه شناسی شهری وپاتولوژی شهری ( دکتر حسین اکبری)
 27. سیستم های اطلاعات مدیریت ( دکتر امید علی خوارزمی)
 28. حقوق شهری وقوانین شهر سازی ( دکتر محمدرحیم رهنماء)
 29. مدیریت منابع انسانی پیشرفته ( دکتر امید علی خوارزمی)
 30. پایان نامه ( دکتر )
 31. آب و هواشناسی سینوپتیک ایران ( دکتر عباس مفیدی)
 32. تحلیل سینوپتیک مخاطرات آب و هواشناسی ( دکتر سلیمان صادقی)
 33. مدیریت منابع آب با تأکید بر ایران ( دکتر سعداله ولایتی)
 34. اثرات زیست محیطی توسعه منابع آب ( دکتر ندا محسنی رودپشتی)
 35. آمار و مدل‌سازی در ژئومورفولوژی ( دکتر ندا محسنی رودپشتی)
 36. آمار و مدل‌سازی در ژئومورفولوژی ( دکتر ندا محسنی رودپشتی)
 37. برنامه‌ریزی مکان‌یابی استقرارگاه‌های روستایی ( دکتر علی اکبر عنابستانی)
 38. کارگاه برنامه‌ریزی کالبدی ( دکتر علی اکبر عنابستانی)
 39. برنامه‌ریزی مدیریت ریسک و مخاطرات در مناطق روستایی ( دکتر طاهره صادقلو)
 40. کارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 41. مدیریت توسعه پایدار کالبدی فضایی و اکولوژیک مناطق روستایی ( دکتر خدیجه بوزرجمهری)
 42. طراحی اقلیمی شهر ( دکتر فرهاد کریمانی)
 43. میکروکلیمای شهری ( دکتر رضا دوستان)
 44. ارزیابی پیامد های طرح های بهسازی ونوسازی شهری ( دکتر محمدرحیم رهنماء)
 45. کارگاه بهسازی ونوسازی شهری ( دکتر اکبر حیدری تاشه کبود)
 46. برنامه ریزی وتوانمند سازی اجتماعات محلی شهری ( دکتر محمد اجزاء شکوهی)
 47. سکونتگاههای غیررسمی در کشور های درحال توسعه ( دکتر براتعلی خاکپور)
 48. اقتصاد زمین ومسکن شهری ( دکتر محمد اجزاء شکوهی)
 49. کارگاه برنامه ریزی مسکن ( دکتر محمد قاسمی خوزانی)
 50. مدل سازی هیدرواقلیمی ( دکتر آذر زرین)
 51. سمینار مسائل جاری کلان شهرها ( دکتر محمد اجزاء شکوهی)
 52. اقتصاد برای مدیران (خردوکلان) ( دکتر علی چشمی)
 53. حقوق اساسی واداره سازمانهای محلی ( دکتر روح اله اسدی)
 54. آمار برای مدیران ( دکتر هادی جباری نوقابی)
 55. مبانی علم سیاست ( دکتر هادی اعظمی)
 56. مکاتب ونظریه های جغرافیایی ( دکتر سیدهادی زرقانی)
 57. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت شهری ( دکتر )
 58. آمار کاربردی ( دکتر مریم قاسمی)
 59. آمایش و سازماندهی سیاسی فضا ( دکتر هادی اعظمی)
 60. جغرافیا و راهبرد توسعه ملی ( دکتر هادی اعظمی)
 61. آمایش و سازماندهی سیاسی مناطق مرزی ( دکتر سیدهادی زرقانی)
 62. روش ها و فنون تصمیم گیری ( دکتر منیره احمدی منش)
 63. مدیریت سیاسی فضا ( دکتر محسن جان پرور)
 64. ارزیابی طرح های توسعه کالبدی روستایی ( دکتر علی اکبر عنابستانی)
 65. حقوق و قوانین روستایی ( دکتر طاهره صادقلو)
 66. مدیریت مخاطرات ژئومورفولوژیکی ( دکتر ندا محسنی رودپشتی)
 67. ژئوموفولوژی و مدیریت فرسایش خاک ( دکتر عادل سپهر)