یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه جغرافيا دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. روش تحقیق در جغرافیای سیاسی ( دکتر سیدهادی زرقانی)
 2. سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ( دکتر مرتضی رضوی نژاد)
 3. سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ( دکتر مرتضی رضوی نژاد)
 4. جغرافیای انتخابات ( دکتر هادی اعظمی)
 5. روش تحقیق در آب و هواشناسی ( دکتر عباس مفیدی)
 6. کارگاه برنامه نویسی و نرم افزارهای آب و هواشناسی ( دکتر عباس مفیدی)
 7. کاربرد سنجش از دور و GIS در آب و هواشناسی ( دکتر علیرضا راشکی)
 8. روشهای پیشرفته آماری در آب و هواشناسی ( دکتر آذر زرین)
 9. مبانی آب و هواشناسی سینوپتیک ( دکتر رضا دوستان)
 10. هیدرولوژی پیشرفته ( دکتر ابوالفضل مساعدی)
 11. برنامه ریزی محیطی درنواحی روستایی ( دکتر خدیجه بوزرجمهری)
 12. مکاتب وبنیانهای نظری توسعه در برنامه ریزی روستایی ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 13. تحلیل های آماری دربرنامه ریزی روستایی ( دکتر مریم قاسمی)
 14. فناوریهای جغرافیایی RS.GIS در برنامه ریزی روستایی ( دکتر علی اکبر عنابستانی)
 15. کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در ژئومورفولوژی ( دکتر مسعود مینائی)
 16. روش تحقیق درجغرافیا وبرنامه ریزی شهری ( دکتر محمدرحیم رهنماء)
 17. کاربرد جغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی شهری ( دکتر سیدرضا حسین زاده)
 18. کاربرد آمار وسیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری ( دکتر مسعود مینائی)
 19. مکتبها ونظریه هادرجغرافیا ( دکتر محمد اجزاء شکوهی)
 20. فلسفه جغرافیای سیاسی ( دکتر محسن جان پرور)
 21. سیاست های فضایی دربرنامه ریزی شهری ( دکتر محمد قاسمی خوزانی)
 22. اصول و مبانی سیستم اطلاعات جغرافیا -1 جی.ای.اس ( دکتر مسعود مینائی)
 23. نظریه های سازمان مدیریت - دیدگاه استراتژیک ( دکتر امید علی خوارزمی)
 24. برنامه ریزی منطقه ای برای مدیران ( دکتر براتعلی خاکپور)
 25. جامعه شناسی شهری وپاتولوژی شهری ( دکتر حسین اکبری)
 26. سیستم های اطلاعات مدیریت ( دکتر امید علی خوارزمی)
 27. حقوق شهری وقوانین شهر سازی ( دکتر مصطفی امیرفخریان)
 28. مدیریت منابع انسانی پیشرفته ( دکتر امید علی خوارزمی)
 29. پایان نامه ( دکتر )
 30. آب وهواشناسینو پتیک ایران ( دکتر عباس مفیدی)
 31. تحلیل سینو پتیک مخاطات آب وهواشناسی ( دکتر سلیمان صادقی)
 32. مدیریت منابع آب باتاکید برایران ( دکتر سعداله ولایتی)
 33. هیدروژئومورفولوژی ایران ( دکتر ابوالقاسم امیراحمدی)
 34. اثرات زیست محیطی توسعه منابع آب ( دکتر حسین بانژاد)
 35. هیدرومتئورولوژی ( دکتر عباس مفیدی)
 36. اندیشه های نظری درجغرافیا وژئومورفولوژی ( دکتر سیدرضا حسین زاده)
 37. آمار ومدل ساری در ژئومورفولوژی ( دکتر ابوالقاسم امیراحمدی)
 38. آب شناسی سطوح ارضی ( دکتر سعداله ولایتی)
 39. برنامه ریزی مکاتباتی استقرارگاههای روستایی ( دکتر علی اکبر عنابستانی)
 40. کارگاه برنامه ریزی کالبدی ( دکتر علی اکبر عنابستانی)
 41. برنامه ریزی مدیریت ریسک ومخاطرات درمناطق روستایی ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 42. کارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 43. مدیریت توسعه پایدار کالبدی فضایی واکولوپیک مناطق روستایی ( دکتر خدیجه بوزرجمهری)
 44. طراحی اقلیمی شهر ( دکتر فرهاد کریمانی)
 45. میکروکلیمای شهری ( دکتر رضا دوستان)
 46. ارزیابی پیامد های طرح های بهسازی ونوسازی شهری ( دکتر محمدرحیم رهنماء)
 47. کارگاه بهسازی ونوسازی شهری ( دکتر محمد قاسمی خوزانی)
 48. برنامه ریزی وتوانمند سازی اجتماعات محلی شهری ( دکتر محمد اجزاء شکوهی)
 49. سکونتگاههای غیررسمی در کشور های درحال توسعه ( دکتر براتعلی خاکپور)
 50. اقتصاد زمین ومسکن شهری ( دکتر محمد اجزاء شکوهی)
 51. کارگاه برنامه ریزی مسکن ( دکتر محمد قاسمی خوزانی)
 52. مدل سازی هیدرواقلیمی ( دکتر آذر زرین)
 53. روش تحقیق در جغرافیا ( دکتر حمید شایان)
 54. سمینار مسائل جاری کلان شهرها ( دکتر محمد اجزاء شکوهی)
 55. ژئوپلیتیک شهری ( دکتر محسن جان پرور)
 56. اقتصاد برای مدیران (خردوکلان) ( دکتر علی چشمی)
 57. حقوق اساسی واداره سازمانهای محلی ( دکتر روح اله اسدی)
 58. آمار برای مدیران ( دکتر مهدی جباری نوقابی)
 59. مبانی علم سیاست ( دکتر هادی اعظمی)
 60. مکاتب ونظریه های جغرافیایی ( دکتر سیدهادی زرقانی)
 61. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت شهری ( دکتر )
 62. آمار کاربردی ( دکتر هادی جباری نوقابی)
 63. سازماندهی سیاسی فضای شهری ( دکتر سیدهادی زرقانی)
 64. قوانین شهری و حقوق شهروندی ( دکتر جعفر شفیعی سردشت)
 65. جغرافیا و راهبرد توسعه ملی ( دکتر هادی اعظمی)
 66. آمایش و سازماندهی سیاسی مناطق مرزی ( دکتر سیدهادی زرقانی)
 67. روش ها و فنون تصمیم گیری ( دکتر منیره احمدی منش)