شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی ارشد گروه جغرافيا دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ترم ۲ )

 1. جغرافیای مرز ( دکتر سیدهادی زرقانی)
 2. مدل های آب و هواشناسی ( دکتر آذر زرین)
 3. مدیریت وبرنامه ریزی محیطی ( دکتر عباس مفیدی)
 4. روشهایوفنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 5. حقوق وقوانین روستایی ( دکتر طاهره صادقلو)
 6. تحلیل فضایی روابط شهروروستا ( دکتر حمید شایان)
 7. روشها وتکنیک ها در ژئومورفولوژی ( دکتر ابوالقاسم امیراحمدی)
 8. مکتبها ونظریه هادرجغرافیا ( دکتر محمد اجزاء شکوهی)
 9. طبیعت وشهر در تعالیم وفرهنگ اسلامی ( دکتر محمد قاسمی خوزانی)
 10. مدل ها وفنون تصمیم گیری با تاکیدبربرنامه ریزی شهری ( دکتر براتعلی خاکپور)
 11. اصول و مفاهیم زئوپلیتیک ( دکتر محسن جان پرور)
 12. جغرافیای سیاسی فضای مجازی ( دکتر محسن جان پرور)
 13. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ( دکتر براتعلی خاکپور)
 14. تهیه و تفسیر نقشه های ژئومورفولوژی ( دکتر سیدرضا حسین زاده)
 15. برنامه ریزی شهری ( دکتر براتعلی خاکپور)
 16. اقتصاد شهری ( دکتر محمد اجزاء شکوهی)
 17. مدیریت مالی وبودجه شهرداری ها ( دکتر مهدی صالحی)
 18. نظریه های رفتار سازمانی پیشرفته ( دکتر امید علی خوارزمی)
 19. اصول برنامه ریزی در امور فرهنگی ( دکتر امید علی خوارزمی)
 20. جغرافیای سیاسی ایران ( دکتر سیدهادی زرقانی)
 21. مفاهیم ونظریه های جغرافیای سیاسی ( دکتر هادی اعظمی)
 22. پایان نامه ( دکتر )
 23. آب وهواشناسی دینامیک ( دکتر آذر زرین)
 24. آب وهواشناسینو پتیک ایران ( دکتر سلیمان صادقی)
 25. تهیه وتحلیل نقشه ها ونمودارهای هوا ( دکتر عباس مفیدی)
 26. تحلیل وطبقه بندی الگوهای جوی ( دکتر رضا دوستان)
 27. برنامه ریزی مسکن روستایی ( دکتر خدیجه بوزرجمهری)
 28. برنامه ریزی کالبدی سکونتگاهای روستایی ( دکتر علی اکبر عنابستانی)
 29. مدیریت راهبردی توسعه روستایی ( دکتر مریم قاسمی)
 30. مدیریت توسعه پایدار اجتماعی واقتصادی مناطق روستایی ( دکتر مریم قاسمی)
 31. آلودگی هوا وجزیره حرارتی ( دکتر رضا دوستان)
 32. هیدرولوژی وآب وهواشناسی شهری ( دکتر آذر زرین)
 33. مخاطرات آب وهواشناسی شهری ( دکتر سلیمان صادقی)
 34. آب شناسی سطوح زیرزمینی ( دکتر سعداله ولایتی)
 35. آب شناسی کارست ( دکتر سعداله ولایتی)
 36. نظریه هاورویکردهاوتجارت بهسازی ونوسازی شهری ( دکتر محمدرحیم رهنماء)
 37. دیدگاه وروش های برنامه ریزی مسکن شهری ( دکتر محمد اجزاء شکوهی)
 38. سمینار مدیریت بحران و سوانح طبیعی در شهر ( دکتر سیدهادی زرقانی)
 39. روش تحقیق ( دکتر محمدرحیم رهنماء)
 40. مبانی جامعه شناسی ( دکتر حسین اکبری)
 41. بازرگانی وتجارت ( دکتر امید علی خوارزمی)
 42. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت شهری ( دکتر )
 43. جهان شهرها و دیپلماسی شهری ( دکتر سیدهادی زرقانی)
 44. روش ها و فنون تصمیم گیری ( دکتر مصطفی کاظمی)
 45. مدیریت سیاسی فضا ( دکتر هادی اعظمی)