دوشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۶

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه جغرافيا دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۱ )

 1. فارسی عمومی ( دکتر سیدعباس محمدزاده رضائی)
 2. فارسی عمومی ( دکتر مهدخت پورخالقی چترودی)
 3. روشهای آماری در جغرافیا -1 ( دکتر مریم قاسمی)
 4. روشهای آماری در جغرافیا -1 ( دکتر مریم قاسمی)
 5. روشهای آماری در جغرافیا -1 ( دکتر براتعلی خاکپور)
 6. روشهای آماری در جغرافیا -2 ( دکتر زهره پاکدامن)
 7. روشهای آماری در جغرافیا -2 ( دکتر فاطمه صفایی)
 8. آب و هوای ایران ( دکتر رضا دوستان)
 9. آب و هوای ایران ( دکتر رضا دوستان)
 10. مبانی جغرافیای جمعیت ( دکتر خدیجه جوانی)
 11. مبانی جغرافیای جمعیت ( دکتر کبریا مرادی)
 12. مبانی جغرافیای روستایی ( دکتر طاهره صادقلو)
 13. مبانی جغرافیای روستایی ( دکتر طاهره صادقلو)
 14. جغرافیای سیاسی ( دکتر محسن جان پرور)
 15. جغرافیای سیاسی ( دکتر حسن صدرانیا)
 16. مبانی جغرافیای شهری ( دکتر عزت اله مافی)
 17. مبانی جغرافیای شهری ( دکتر اکبر حیدری تاشه کبود)
 18. مبانی ژئومورفولوژی ( دکتر ندا محسنی رودپشتی)
 19. مبانی ژئومورفولوژی ( دکتر ندا محسنی رودپشتی)
 20. مبانی هیدرولوژی ( دکتر ملیحه پورعلی)
 21. مبانی هیدرولوژی ( دکتر عذرا خسروی چنار)
 22. مبانی هیدرولوژی ( دکتر عذرا خسروی چنار)
 23. مبانی هیدرولوژی ( دکتر ندا محسنی رودپشتی)
 24. مبانی محیط زیست ( دکتر طاهره صادقلو)
 25. مبانی جغرافیای گردشگری ( دکتر محمد قاسمی خوزانی)
 26. مخاطرات طبیعی ( دکتر ندا محسنی رودپشتی)
 27. مبانی آب وهواشناسی - ۱ ( دکتر آذر زرین)
 28. مبانی آب وهواشناسی - ۱ ( دکتر رضا دوستان)
 29. مبانی آب وهواشناسی - ۲ ( دکتر آذر زرین)
 30. مبانی جغرافیای اقتصادی ( دکتر سیده سمیه خاتمی)
 31. مبانی جغرافیای اقتصادی ( دکتر جواد بابائی)
 32. مبانی جغرافیای اقتصادی ( دکتر احمد رومیانی)
 33. فلسفه وسیرتکوینی علم جغرافیا ( دکتر مجتبی صادقی)
 34. فلسفه وسیرتکوینی علم جغرافیا ( دکتر روح اله اسدی)
 35. مخاطرات انسانی ( دکتر مرتضی رضوی نژاد)
 36. تکنیکهای برنامه ریزی ناحیه ای ( دکتر براتعلی خاکپور)
 37. کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری ( دکتر سید محمد عسکری زاده)
 38. برنامه ریزیوسازماندهی زیست بومهای عشایری ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 39. پروژه ( دکتر )
 40. توسعه پایدار روستایی ( دکتر مریم قاسمی)
 41. گردشگری روستایی ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 42. مسکن واسکان غیررسمی ( دکتر براتعلی خاکپور)
 43. توسعه پایدار شهری ( دکتر براتعلی خاکپور)
 44. فیزیک عمومی ( دکتر ایمان بابائیان)
 45. نقشه خوانی ( دکتر مجیدرضا کاتبی)
 46. نقشه خوانی ( دکتر مجیدرضا کاتبی)
 47. روش تحقیق ( دکتر فروزان طاهری)
 48. روش تحقیق ( دکتر فرشته مرادی کرتویجی)
 49. اصول سنجش از راه دور ( دکتر علی محمد نورمحمدی)
 50. اصول سنجش از راه دور ( دکتر جعفر رکنی)
 51. جغرافیای خاکها ( دکتر سلیمان صادقی)
 52. جغرافیای خاکها ( دکتر رضا اسماعیلی)
 53. مبانی G.I.S ( دکتر مسعود مینائی)
 54. مبانی G.I.S ( دکتر مسعود مینائی)
 55. مبانی G.I.S ( دکتر مسعود مینائی)
 56. ژئومورفولوژی ایران ( دکتر ندا محسنی رودپشتی)
 57. جغرافیای جمعیت ایران ( دکتر جعفر جوان)
 58. جغرافیای روستایی ایران ( دکتر مریم نادری)
 59. شهرها و شهرکهای جدید ( دکتر محمد قنبری)
 60. برنامه ریزی شهری در ایران ( دکتر اکبر حیدری تاشه کبود)
 61. اصول وروشهای برنامه ریزی روستایی ( دکتر مریم قاسمی)
 62. برنامه ریزی روستائی درایران - معادل رساله ( دکتر حمید شایان)
 63. جغرافیای اقتصادی ایران ( دکتر رضا عسل فروش رضائیه)
 64. روش تحقیق در مطالعات شهری ( دکتر مصطفی امیرفخریان)
 65. مبانی برنامه ریزی شهری ( دکتر فهیمه عبادی نیا)
 66. روش تحقیق در مطالعات روستایی ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 67. تحلیل فضایی ( دکتر شیرین صباغی ابکوه)
 68. نقشه و نمودارهای اقلیمی ( دکتر عباس مفیدی)
 69. مبانی اکولوژی وجغرافیای زیستی ( دکتر زهرا کریمیان)
 70. کاربرد سنجش از دوردراقلیم شناسی ( دکتر علیرضا راشکی)
 71. اقلیم شناسی دینامیک ( دکتر عباس مفیدی)
 72. هیدرو کلیماتولوژی ( دکتر رضا دوستان)
 73. اقلیم شناسی آماری ( دکتر آذر زرین)
 74. متون تخصصی برای آب و هواشناسی ( دکتر آذر زرین)
 75. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر فاطمه مرادی)
 76. مهارتهای زندگی دانشجویی ( دکتر ربابه خیری)