شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه جغرافيا دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۵ - ترم ۲ )

 1. زبان خارجه عمومی ( دکتر صفورا ناوری)
 2. زبان خارجه عمومی ( دکتر صبا عظیمی)
 3. زمین در فضا ( دکتر محمدمهدی مطیعی)
 4. زمین در فضا ( دکتر محمدمهدی مطیعی)
 5. ریاضیات پایه ( دکتر شجاع الدین قاسمی)
 6. ریاضیات پایه ( دکتر مجید کوکبی)
 7. روشهای آماری در جغرافیا -1 ( دکتر براتعلی خاکپور)
 8. زمین شناسی برای جغرافیا ( دکتر ملیحه پورعلی)
 9. زمین شناسی برای جغرافیا ( دکتر جعفر رکنی)
 10. آب و هوای ایران ( دکتر رضا دوستان)
 11. جغرافیای سیاسی ( دکتر سیدهادی زرقانی)
 12. مبانی ژئومورفولوژی ( دکتر سیدرضا حسین زاده)
 13. مبانی هیدرولوژی ( دکتر رضا دوستان)
 14. مبانی جغرافیای گردشگری ( دکتر محمد قاسمی خوزانی)
 15. نقشه برداری ( دکتر مسعود مینائی)
 16. نقشه برداری ( دکتر مسعود مینائی)
 17. نقشه برداری ( دکتر رضا اسماعیلی)
 18. مخاطرات طبیعی ( دکتر سلیمان صادقی)
 19. مخاطرات طبیعی ( دکتر مجید حبیبی نوخندان)
 20. اصول آمایش سرزمین ( دکتر محسن جان پرور)
 21. مبانی آب وهواشناسی - ۱ ( دکتر آذر زرین)
 22. مبانی آب وهواشناسی - ۲ ( دکتر عباس مفیدی)
 23. مبانی آب وهواشناسی - ۲ ( دکتر آذر زرین)
 24. فن آوری اطلاعات IT ( دکتر مهدی جوانشیری)
 25. فن آوری اطلاعات IT ( دکتر حمیده محمودی)
 26. سیاست و فضا ( دکتر هادی اعظمی)
 27. سیاست و فضا ( دکتر هادی اعظمی)
 28. مخاطرات انسانی ( دکتر محسن جان پرور)
 29. روابط متقابل شهر و روستا ( دکتر احمد رومیانی)
 30. جایگاه روستا در مطالعات برنامه ریزی منطقه ای ( دکتر مریم هادیزاده بزاز)
 31. کاربردی GIS در برنامه ریزی روستائی ( دکتر علی اکبر عنابستانی)
 32. برنامه ریزی وطراحی کالبردی روستا ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 33. تکنیکهای برنامه ریزی ناحیه ای ( دکتر فهیمه عبادی نیا)
 34. تکنیکهای برنامه ریزی ناحیه ای ( دکتر روح اله اسدی ارزنه)
 35. تکنیکهای برنامه ریزی شهری ( دکتر محمد قنبری)
 36. زبان تخصصی ( دکتر امید علی خوارزمی)
 37. اقتصاد روستایی ایران ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 38. کاربرد آمار واحتمالات در برنامه ریزی شهری ( دکتر مجید سرمد)
 39. کاربردی GIS در برنامه ریزی شهری ( دکتر مسعود مینائی)
 40. جغرافیایی سیاسی ایران ( دکتر محسن جان پرور)
 41. جغرافیایی سیاسی ایران ( دکتر هادی اعظمی)
 42. جغرافیایی سیاسی ایران ( دکتر سیدهادی زرقانی)
 43. پروژه ( دکتر )
 44. مدیریت روستایی ( دکتر خدیجه بوزرجمهری)
 45. توسعه پایدار شهری ( دکتر مجتبی صادقی)
 46. برنامه ریزی روستایی درنواحی مرزی ویژه ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 47. مدیریت بحران درنواحی روستایی ( دکتر طاهره صادقلو)
 48. شهرنشینی ودگرگونی درنواحی روستایی ( دکتر مریم قاسمی)
 49. شهرنشینی ودگرگونی درنواحی روستایی ( دکتر مریم قاسمی)
 50. جغرافیا شهرهای کوچک ومیانی ( دکتر محمد قاسمی خوزانی)
 51. میکروکلیماتولوژی ( دکتر زهرا کریمیان)
 52. روش تحقیق ( دکتر لیاء شاددل)
 53. روش تحقیق ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 54. اصول سنجش از راه دور ( دکتر مسعود مینائی)
 55. کاربردعکسهای هوائی وماهواره ای درجغرافیا ( دکتر مسعود مینائی)
 56. کاربردعکسهای هوائی وماهواره ای درجغرافیا ( دکتر مسعود مینائی)
 57. کارتوگرافی ( دکتر عذرا خسروی چنار)
 58. کارتوگرافی ( دکتر مسعود مینائی)
 59. مدیریت شهری ( دکتر امید علی خوارزمی)
 60. ژئومورفولوژی ایران ( دکتر علی محمد نورمحمدی)
 61. جغرافیای جمعیت ایران ( دکتر رضا عسل فروش رضائیه)
 62. جغرافیای جمعیت ایران ( دکتر خدیجه جوانی)
 63. جغرافیای روستایی ایران ( دکتر طاهره صادقلو)
 64. جغرافیای روستایی ایران ( دکتر طاهره صادقلو)
 65. جغرافیای شهری ایران ( دکتر طاهره نوائی فیض آبادی)
 66. جغرافیای شهری ایران ( دکتر عزت اله مافی)
 67. جغرافیای شهری ایران ( دکتر محمد قاسمی خوزانی)
 68. اقتصاد شهری ( دکتر محمد اجزاء شکوهی)
 69. شهرها و شهرکهای جدید ( دکتر محمد اجزاء شکوهی)
 70. کارگاه برنامه ریزی شهری ومنطقه ای ( دکتر محمد قاسمی خوزانی)
 71. اصول وروشهای برنامه ریزی روستایی ( دکتر مریم قاسمی)
 72. اصول وروشهای برنامه ریزی منطقه ای ( دکتر براتعلی خاکپور)
 73. روشهای تحلیل جمعیت - معادل رساله ( دکتر سیدرضا حسین زاده)
 74. کارگاه برنامه ریزی روستائی ( دکتر مریم قاسمی)
 75. جغرافیای اقتصادی ایران ( دکتر مجیدرضا کاتبی)
 76. جغرافیای اقتصادی ایران ( دکتر طاهره صادقلو)
 77. روش تحقیق در مطالعات روستایی ( دکتر حمید شایان)
 78. جغرافیا وجهانی شدن ( دکتر روح اله اسدی ارزنه)
 79. تحلیل فضایی ( دکتر علی اکبر عنابستانی)
 80. ریاضیات مهندسی ( دکتر اصغر قربانی)
 81. آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی ( دکتر عباس مفیدی)
 82. اقلیم شناسی فیزیکی ( دکتر رضا دوستان)
 83. تغییر اقلیم وپیامد های آن ( دکتر رضا دوستان)