یکشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
یکشنبه, 28 مرداد 1397

لیست دروس ارائه شده در مقطع کارشناسی گروه جغرافيا دانشکده ادبیات و علوم انسانی ( سال تحصیلی ۱۳۹۶ - ترم ۲ )

 1. زبان خارجه عمومی ( دکتر هانیه جاجرمی)
 2. زبان خارجه عمومی ( دکتر فهیمه صبوری)
 3. زمین در فضا ( دکتر مسعود مینائی)
 4. زمین در فضا ( دکتر ندا محسنی رودپشتی)
 5. ریاضیات پایه ( دکتر احمد دلفان)
 6. ریاضیات پایه ( دکتر فاطمه عبداله زاده گنابادی)
 7. روشهای آماری در جغرافیا -1 ( دکتر براتعلی خاکپور)
 8. روشهای آماری در جغرافیا -2 ( دکتر مریم قاسمی)
 9. روشهای آماری در جغرافیا -2 ( دکتر براتعلی خاکپور)
 10. زمین شناسی برای جغرافیا ( دکتر ندا محسنی رودپشتی)
 11. زمین شناسی برای جغرافیا ( دکتر ندا محسنی رودپشتی)
 12. آب و هوای ایران ( دکتر رضا دوستان)
 13. آب و هوای ایران ( دکتر رضا دوستان)
 14. مبانی جغرافیای فرهنگی ( دکتر اکبر حیدری تاشه کبود)
 15. مبانی جغرافیای فرهنگی ( دکتر محمد قاسمی خوزانی)
 16. مبانی جغرافیای فرهنگی ( دکتر مصطفی امیرفخریان)
 17. مبانی محیط زیست ( دکتر ندا محسنی رودپشتی)
 18. نقشه برداری ( دکتر مسعود مینائی)
 19. نقشه برداری ( دکتر مسعود مینائی)
 20. نقشه برداری ( دکتر مسعود مینائی)
 21. مخاطرات طبیعی ( دکتر رضا دوستان)
 22. مخاطرات طبیعی ( دکتر سیدرضا حسین زاده)
 23. مخاطرات طبیعی ( دکتر سیدرضا حسین زاده)
 24. اصول آمایش سرزمین ( دکتر سیدرضا حسین زاده)
 25. مبانی آب و هواشناسی ـ1 ( دکتر رضا دوستان)
 26. مبانی آب و هواشناسی ـ 2 ( دکتر رضا اسماعیلی)
 27. سیاست و فضا ( دکتر هادی اعظمی)
 28. فلسفه وسیرتکوینی علم جغرافیا ( دکتر روح اله اسدی)
 29. مخاطرات انسانی ( دکتر محسن جان پرور)
 30. روابط متقابل شهر و روستا ( دکتر مصطفی امیرفخریان)
 31. جایگاه روستا در مطالعات برنامه ریزی منطقه ای ( دکتر روح اله اسدی)
 32. کاربردی GIS در برنامه ریزی روستائی ( دکتر علی اکبر عنابستانی)
 33. برنامه‌ریزی و طراحی کالبدی روستا ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 34. تکنیکهای برنامه ریزی ناحیه ای ( دکتر اکبر حیدری تاشه کبود)
 35. تکنیکهای برنامه ریزی شهری ( دکتر مصطفی امیرفخریان)
 36. زبان تخصصی ( دکتر امید علی خوارزمی)
 37. اقتصاد روستایی ایران ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 38. کاربرد آمار واحتمالات در برنامه ریزی شهری ( دکتر مریم قاسمی)
 39. کاربردی GIS در برنامه ریزی شهری ( دکتر مسعود مینائی)
 40. جغرافیایی سیاسی ایران ( دکتر هادی اعظمی)
 41. جغرافیایی سیاسی ایران ( دکتر سیدهادی زرقانی)
 42. جغرافیایی سیاسی ایران ( دکتر محسن جان پرور)
 43. پروژه ( دکتر )
 44. توسعه پایدار روستایی ( دکتر )
 45. مدیریت روستایی ( دکتر خدیجه بوزرجمهری)
 46. توسعه پایدار شهری ( دکتر مصطفی امیرفخریان)
 47. برنامه‌ریزی روستایی در نواحی مرزی ویژه ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 48. مدیریت بحران در نواحی روستایی ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 49. شهرنشینی و دگرگونی در نواحی روستایی ( دکتر مریم قاسمی)
 50. جغرافیا شهرهای کوچک ومیانی ( دکتر مصطفی امیرفخریان)
 51. جغرافیای خاکها ( دکتر ندا محسنی رودپشتی)
 52. مدیریت شهری ( دکتر امید علی خوارزمی)
 53. ژئومورفولوژی ایران ( دکتر ندا محسنی رودپشتی)
 54. ژئومورفولوژی ایران ( دکتر ندا محسنی رودپشتی)
 55. جغرافیای جمعیت ایران ( دکتر روح اله اسدی)
 56. جغرافیای جمعیت ایران ( دکتر حمید شایان)
 57. جغرافیای روستایی ایران ( دکتر خدیجه بوزرجمهری)
 58. جغرافیای روستایی ایران ( دکتر خدیجه جوانی)
 59. جغرافیای شهری ایران ( دکتر اکبر حیدری تاشه کبود)
 60. جغرافیای شهری ایران ( دکتر محمد قاسمی خوزانی)
 61. جغرافیای شهری ایران ( دکتر محمد قاسمی خوزانی)
 62. اقتصاد شهری ( دکتر اکبر حیدری تاشه کبود)
 63. کارگاه برنامه ریزی شهری ومنطقه ای ( دکتر اکبر حیدری تاشه کبود)
 64. اصول وروشهای برنامه ریزی روستایی ( دکتر خدیجه بوزرجمهری)
 65. اصول وروشهای برنامه ریزی منطقه ای ( دکتر براتعلی خاکپور)
 66. روشهای تحلیل جمعیت - معادل رساله ( دکتر حمید شایان)
 67. کارگاه برنامه ریزی روستائی ( دکتر مریم قاسمی)
 68. ریاضیات -2 ( دکتر رامین فعال گندم کار)
 69. جغرافیای اقتصادی ایران ( دکتر روح اله اسدی)
 70. جغرافیای اقتصادی ایران ( دکتر روح اله اسدی)
 71. روش تحقیق در مطالعات روستایی ( دکتر حمداله سجاسی قیداری)
 72. تحلیل فضایی ( دکتر علی اکبر عنابستانی)
 73. مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی ( دکتر سلیمان صادقی)
 74. اقلیم‌شناسی فیزیکی ( دکتر آذر زرین)
 75. تغییر اقلیم و پیامدهای آن ( دکتر رضا دوستان)
 76. اقلیم‌شناسی کاربردی ( دکتر رضا دوستان)
 77. متون تخصصی برای آب و هواشناسی ( دکتر عباس مفیدی)
 78. آب و هواشناسی مناطق خشک ( دکتر آذر زرین)