سه شنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۷
سه شنبه, 01 خرداد 1397
 • کارشناسی ( جاری: 267)
  • جغرافیا - برنامه ریزی شهری ( جاری: 1)
  • جغرافیا ( جاری: 117)
  • جغرافیا - برنامه ریزی روستایی ( جاری: 1)
  • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ( جاری: 51)
  • جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( جاری: 58)
  • آب و هواشناسی ( جاری: 39)
 • کارشناسی ارشد ( جاری: 199)
  • جغرافیای سیاسی ( جاری: 29)
  • جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی ( جاری: 1)
  • مدیریت امور شهری ( جاری: 23)
  • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ( جاری: 11)
  • جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( جاری: 14)
  • آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک ( جاری: 9)
  • آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری ( جاری: 4)
  • ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی ( جاری: 1)
  • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی ( جاری: 17)
  • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی ( جاری: 16)
  • جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری ( جاری: 12)
  • ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی ( جاری: 4)
  • آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک (آموزش محور) ( جاری: 2)
  • جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • جغرافیا و برنامه ریزی شهری (آموزش محور) ( جاری: 1)
  • آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک ( جاری: 7)
  • آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری ( جاری: 12)
  • جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری ( جاری: 7)
  • جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا ( جاری: 5)
  • ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی ( جاری: 10)
  • جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن ( جاری: 11)
  • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی(آموزش محور) ( جاری: 1)
  • ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی(آموزش محور) ( جاری: 1)
 • دکتری (Ph.D) ( جاری: 71)
  • جغرافیا - برنامه ریزی روستایی ( جاری: 1)
  • جغرافیای سیاسی ( جاری: 7)
  • جغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی ( جاری: 2)
  • جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( جاری: 7)
  • آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی شهری ( جاری: 1)
  • علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( جاری: 14)
  • علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ( جاری: 10)
  • علوم جغرافیایی - ژئومورفولوژی ( جاری: 4)
  • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی ( جاری: 13)
  • ژئومورفولوژی گرایش مدیریت محیطی ( جاری: 5)
  • جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی ( جاری: 7)