پنجشنبه, ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
پنجشنبه, 30 فروردين 1397

کتاب نگرشی نو به مطالعات مرزی

چاپ کتاب جدید دکتر محسن جان پرور با عنوان نگرشی نو به مطالعات مرزی از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران

ورود به هر بحث علمی در گام نخست نیازمند شناخت از طریق مطالعه مفاهیم، اصول، نظریه ها و دیدگاه های اولیه و پایه ای در حوزه مطالعات آن می باشد. در این میان مطالعه مرزها نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای اینکه بتوان به صورت نظام مند و منسجم در زمینه مرزها به تحقیق و تفسیر پرداخت و مسائل و مشکلات مرزی را حل و فصل کرد، و از فرصتها و ظرفیتهایی که مرزها در اختیار قرار می دهند بهره برد، باید در گام نخست شناخت و درک لازم از آنها را در خود ایجاد کرد. بدون داشتن این درک و شناخت از مرزها، تحقیقات و تفسیرهای صورت گرفته در این حوزه ضمن ایجاد دوباره کاری ها، زمینه سطحی شدن و به انحراف کشیده شدن مطالعات را فراهم می آورند. باید توجه داشت، مرزها به عنوان واقعیت های اجتناب ناپذیر زندگی انسان ها، دارای جایگاه و اهمیت بالایی در زندگی روزمره ما هستند به نوعی که به صورت کلی می توان گفت جهان بدون مرز غیر قابل تصور بوده و جهانی آشفته است. هر چند بیشتر تمرکز مطالعات مرزی به مطالعات در سطح مرزهای ملی و تا حدی در دهه های اخیر مرزهای منطقه ای (مرز اتحادیه اروپا) محدود شده و سایر سطوح در نظر گرفته نمی شود با این وجود، این سطح از مطالعات مرزی نیز دارای کمبودها و کاستی های فراوانی به ویژه در کشور جمهوری اسلامی ایران است. بر این مبنا، برای اینکه بتوان به ادبیات اولیه و پایه ای نسبتاً درخور موضوع مطالعات مرزی دست یافت، نویسنده با توجه به مطالعاتی که در این حوزه تخصصی طی سال های گذشته داشته و از نظریات و راهنمایی های اساتید و صاحبنظران برجسته در این زمینه بهره برده است، بر آن شده کتابی را با عنوان نگرشی نو به مطالعات مرزی که شامل مفاهیم، اصول و نظریه ها و دیدگاه های پایه ای در مطالعات مرزی است، تدوین نماید و استدلال ها و نظریه هایی که در طی این سال ها به آن رسیده است با نثری ساده و روان که به سادگی برای هر فردی در هر سطحی قابل درک باشد، ارائه دهد. برای دستیابی به این سادگی، سعی شده است که استدلال ها و برداشت ها بر مبنای نظر خود نویسند تدوین گردد. کتاب حاضر در قالب سه بخش به صورت ذیل تنظیم گردیده است:

بخش اول: مفاهیم پایه ای در مطالعات مرزی
بخش دوم: اصول پایه ای در مطالعات مرزی
سوم: نظریه ها و دیدگاه های پایه ای در مطالعات مرزی

janparvar