پنجشنبه, ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
پنجشنبه, 30 فروردين 1397
هفت سین جغرافیایی
دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
تقویم آموزشی
اخبار و اطلاعیه ها
دوشنبه, ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
دوشنبه, ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
یکشنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
دوشنبه, ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
تازه های کتب و مقالات
مجلات گروه
IMAGE جغرافیا و توسعه فضای شهری

  سردبیر: دکتر محمدرحیم رهنما       
IMAGE جغرافیا و توسعه ناحیه ای

سردبیر:دکتر حمید شایان
IMAGE جغرافیا و مخاطرات محیطی

  سردبیر: دکترسیدرضا حسین زاده  
IMAGE جغرافیای سیاسی

سردبیر:دکتر محمد باقر قالیباف  
IMAGE مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی

سردبیر: دکتر علی اکبر عنابستانی