چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

گزارش سفر علمی – فرهنگی به تهران

 

 

گزارش سفر علمی فرهنگی به تهران

برای حضور در نشست اشتغال فارغ التحصیلان علوم جغرافیایی

وزارت کشور

 

 

سرپرست سفر : آقای دکتر هادی اعظمی

متولیان سفر : دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، انجمن ژئوپلتیک شعبه خراسان رضوی ، شاخه دانشجویی انجمن ژئوپلتیک شعبه خراسان رضوی و انجمن علمی جغرافیا

نویسندگان گزارش : علیرضا علیزاده ، آرش قربانی سپهر

 

برای دریافت متن گزارش کلیک کنید