جمعه, ۰۳ فروردین ۱۳۹۷
سخنرانی علمی
تازه های کتب و مقالات
مجلات گروه
IMAGE جغرافیا و توسعه فضای شهری

  سردبیر: دکتر محمدرحیم رهنما       
IMAGE جغرافیا و توسعه ناحیه ای

سردبیر:دکتر حمید شایان
IMAGE جغرافیا و مخاطرات محیطی

  سردبیر: دکترسیدرضا حسین زاده  
IMAGE جغرافیای سیاسی

سردبیر:دکتر محمد باقر قالیباف  
IMAGE مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی

سردبیر: دکتر علی اکبر عنابستانی