چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

گزارش برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

«به نام خدا»

«گزارش برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد»

در طی روزهای پایانی اردیبهشت ماه و هفته نخست خردادماه 1395 یک سری کارگاه های آموزشی تخصصی با مشارکت و همکاری اعضای هیأت علمی گروه جغرافیا و بخش جغرافیایی دفتر آموزش های آزاد کالج دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در محل کارگاه مدلسازی اقلیمی متعلق به گروه جغرافیا برگزار شد. در ادامه شرح مختصری از هریک از کارگاه ها آورده شده است که می توانید فایل کامل آن را از   اینجادریافت نمایید

 

FUM NCLworkshop 25May2016-02

FUM WRFworkshop 17-18May2016-02

FUM CDO workshop may2016-02