یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

گزارش سفر علمی بازدید از جاذبه های گردشگری گناباد

گزارش سفر علمی بازدید از جاذبه های گردشگری گناباد

 

سفر علمی به گناباد با اهدافی چند همراه بود

 

آشنایی دانشجویان با چشم انداز روستاهای محروم و دور از مراکز توسعه استان

آشنایی با نقش دهیاری در توانمندسازی روستا

  آشنایی با بافت باارزش و تاریخی روستا و چگونگی بهره مندی از آن در جهت توسعه و پویایی روستا

   آشنایی با قنات قصبه و چگونگی بهره مندی از منابع آبی

و در نهایت آشنایی با نحوه مدیریت روستا در نواحی خشک و کم بهره از منابع طبیعی