چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

نشست تخصصی روز ملی جمعیت

با همکاری انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان رضوی و انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران شعبه خراسان رضوی" نشست تخصصی روز ملی جمعیت" روز سه شنبه در تالار قطب علمی دانشکده ادبیات با سخنرانی اساتید دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

جناب آقای دکتر جوان ، عضو هیأت علمی گروه جغرافیا (جمعیت و جغرافیا)

جناب آقای دکتر جان پرور، عضو هیأت علمی گروه جغرافیا ( جمعیت و قدرت)

جناب آقای دکتر اجزاء شکوهی، عضو هیأت علمی گروه جغرافیا ( جمعیت و بازار کار)

جناب آقای دکتر حسنی درمیان، عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی(ازدواج و اشتغال)

جناب آقای دکتر زرقانی، عضو هیأت علمی گروه جغرافیا (جمعیت و ملاحظات امنیتی)

جناب آقای دکتر شایان، عضو هیأت علمی گروه جغرافیا (رشد جمعیت)

سرکار خانم دکتر بوزرجمهری، عضو هیأت علمی گروه جغرافیا (جمعیت و محیط زیست)

photo 2016-05-17 11-21-04

 

photo 2016-05-17 11-16-25

photo 2016-05-17 11-18-02

photo 2016-05-17 11-18-35

photo 2016-05-17 11-18-43

photo 2016-05-17 11-18-52