چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

نشست صمیمی اعضای هیأت علمی با اعضای شاخه دانشجویی انجمن ژئوپلیتیک

نشست صمیمی اعضای هیأت علمی با اعضای شاخه دانشجویی انجمن ژئوپلیتیک،شعبه خراسان رضوی و انتخابات هیأت مدیره شاخه در سه شنبه شب(11 اسفند1394) برگزار گردید.

photo 2016-03-06 08-09-18

photo 2016-03-06 08-09-53

photo 2016-03-06 08-10-33