چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

نشست صمیمی، اساتید جغرافیای سیاسی با دانشجویان کارشناسی ارشد

نشست صمیمی، بحث و تبادل نظر علمی اعضای هیأت علمی با دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی توسط انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان رضوی در ساعت 14 روز دوشنبه 12/3/ 1394 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

photo 2016-02-28 11-43-38

photo 2016-02-28 11-43-51