چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

دومین شورای پژوهشی مرکز مطالعات مرزی

پیرو تفاهم نامه انجمن ژئوپلیتیک ایران، شعبه خراسان رضوی و فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی، دومین شورای پژوهشی مرکز مطالعات مرزی در روز سه شنبه 13/11/1394در دفتر فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی برگزار گردید و طی آن نحوه همکاریهای پژوهشی، نحوه اجرای فعالیتهای پژوهشی، نحوه حمایت و پشتیبانی مرزبانی از پژوهشهای دانشجویی و ..... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

-بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مرزهای شمال شرق استان بصورت مستمر در دستور کار طرفین قرار گیرد.

-موضوعات پایان نامه های دانشجوئی و طرح صنعتی و غیر صنعتی مورد نیاز مرزبانی خراسان رضوی مورد ارزیابی و مقرر گردید مورد حمایت های علمی و مالی قرار گیرد.

-استفاده از پتانسیل های علمی بالقوه موجود در دانشگاه فردوسی مشهد در راستای توسعه مثبت پایدار در مرزبانی استان

-برگزاری جلسات اتاق فکر و اجرای سخنرانیهای علمی کاربردی در یگانهای مرزی با دستور کار مشخص

-ارتقاء همکاری های علمی- پژوهشی متناسب با نیازهای پژوهشی تأیید مرزبانی استان خراسان رضوی

-ترجمه کتب و مقالات علمی متناسب با نیازهای مرزبانی استان.

-تدوین و تألیف کتب و مقالات علمی پیرامون برطرف کردن نیازهای مرزبانی به منظور توسعه امنیت پایدار، ارتقاء آمادگی دفاعی نیروهای مرزی

-طرحهای مختلف برای کنترل مطلوب مرزهای خراسان رضوی با کشورهای همسایه

-مشارکت مرزنشینان بعنوان نیروهای کمکی و مرزداران واقعی و تعامل و همکاری آنان بر نیروهای مرزی

-ساختار سازی و اخذ مجوز از مبادی مربوطه برای تبدیل مرکز مطالعات مرزی به قطب هسته یا پژوهشکده مطالعات مرزی در چارچوب مقررات جاری وزارت علوم.

 3565

 3569