چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

اطلاعیه سفر علمی 16 اسفند

انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میکنند:

سفر علمی به تهران و شرکت در همایش ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران از روز یکشنبه 16/12/1394 لغایت پنجشنبه20/12/1394 برای دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی و دانشجویان دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا