چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

راه اندازی مرکز مطالعات مرزی در دفتر انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان رضوی

راه اندازی مرکز مطالعات مرزی در دفتر انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان رضوی بر اساس تفاهم نامه انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد با مرزبانی خراسان رضوی در روز چهارشنبه 4/6/1394 با حضور جمعی از اساتید از جمله :

 جناب آقایان دکتر رهنما (ریاست دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد )

 دکتر پیشقدم (معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد)

 دکتر اعظمی(مدیر گروه جغرافیا دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان رضوی)

 دکتر زرقانی (هیأت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد)

 دکتر حسین زاده(هیأت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر سجاسی (هیأت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد)

 دکتر جان پرور(هیأت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد)  

و از فرماندهی مرزبانی جناب آقایان سرهنگ پاسدار سعید کمیلی(جانشین فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی)

 سرهنگ ستاد جهان شیر مظلوم ( رئیس اداره تحقیقات کاربردی مرزبانی خراسان رضوی)

مرکز مطالعات مرزی در دفتر انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان رضوی افتتاح گردید. از جمله اهداف راه انازی مرکز فوق تعامل و همکاریهای علمی _ پژوهشی و آموزشی مانند حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، پروژه های تحقیقاتی، برگزاری همایشها، بازدیدهای علمی و ... می باشد.

 

 01010102