چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

سفر علمی خواف

سفر علمی به شهرستان خواف با سرپرستی دکتر محسن جان پرور و دکتر هادی اعظمی 

(عنوان درس: جغرافیای سیاسی ایران)

 اساتید همراه دکتر جوان، دکتر شایان، دکتر سجاسی، دکتر صادقلو، دکتر ذهاب

 دانشجویان دوره کارشناسی ورود 91 رشته های جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری در تاریخ 7 و 8 خرداد ماه سال 1394 

گزارش سفر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20150528 15575820150528 17183620150528 21324020150529 114135