چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

قابل توجه داوطلبان آزمون دكتري گروه جغرافيا

قابل توجه داوطلبان آزمون دكتري گروه جغرافيا

به اطلاع متقاضيان پذيرش در مقطع دكتري گروه آموزشي جغرافيا دانشگاه فردوسي مشهد، شامل رشته هاي جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي آمايش كيفيت محيطي مناطق روستايي؛جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي فضايي كارآفريني مناطق روستايي و ژئومورفولوژي گرايش مديريت محيطي و داوطلبان پذيرش بدون آزمون (استعدادهاي درخشان) مي رساند مصاحبه علمي از كليّۀ داوطلبان دوشنبه 1394/2/21 ساعت 8 صبح در محل گروه جغرافيا برگزار خواهد گرديد.