چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

برنامه بازدید از ساخت و سازهای جنوب شهر مشهد

گروه جغرافیا با همکاری انجمن علمی دانشجویی جغرافیا و مشاوران جوان شهرداری مشهد برگزار می کند:

برنامه بازدید مخصوص دانشجویان رشته جغرافیا در گرایش ها و مقاطع مختلف از ساخت و سازهای جنوب شهر مشهد

حضور برای همه دانشجویان آزاد است

زمان: چهارشنبه نهم اردیبهشت ماه

ساعت  8 تا 11 صبح 

مکان حرکت دانشکده ادبیات و علوم انسانی