جمعه, ۲۸ دی ۱۳۹۷
جمعه, 28 دی 1397

مدیران گروه جغرافیا از ابتدا تا کنون

مدیران گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی از بدو تأسیس تا کنون

نام و نام خانوادگی تصویر  مرتبه علمی  دوران تصدی 
دکتر محمدحسین پاپلی یزدی                                            دانشیار  62 تا 64 
دکتر سید حسین مطیعی لنگرودی دانشیار  64 تا 69 
دکتر جعفر جوان   دانشیار  69 تا 71 
دکتر عزت الله مافی استادیار  71 تا 74 
دکتر محمدعلی احمدیان استادیار  74 تا 77 
دکتر عزت الله مافی استادیار  77 تا 79 
دکتر حمید شایان استادیار  79 تا 81 
دکتر سید رضا حسین زاده استادیار  81 تا 83 
دکتر براتعلی خاکپور استادیار  83 تا 86 
دکتر مجیدپور عشور یاسوری استادیار  86 تا 87 
دکتر محمد رحیم رهنما استادیار  87 تا 89 
دکتر براتعلی خاکپور استادیار  89 تا 91 
دکتر سید هادی زرقانی استادیار  92 تا 93 
دکتر هادی اعظمی showProfPic دانشیار 93 تا کنون