یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

برنامه‌ریزی کالبدی سکونتگاه‌های روستایی در ایران

نویسنده: دکتر علی اکبر عنابستانی، مهدی جوانشیری

سال انتشار: 1393 انتشارات جهانی (بجنورد)

2121