یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

برنامه ریزی شهری برای مدیران شهر

نویسنده: پابلو واگیون

مترجمان: دکتر محمدرحیم رهنماء، سید علی حسین پور، محدثه نجفی

سال انتشار: 1393 انتشارات مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر مشهد