چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه, 21 آذر 1397

مرزها و جهانی شدن (با نگاهی کوتاه به مرزهای ایران)

نویسنده: دکتر محمدرضا حافظ نیا- دکتر محسن جان پرور

سال انتشار: 1392 انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی

 

SKMBT C65013051823380