پنجشنبه, ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
پنجشنبه, 30 فروردين 1397

اخبار

ه دکتری بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی است که در این رشته اعطای مدرک می انجامد و مجموعه ای هم آهنگ از فعالیت های پژوهشی و علمی است که برنامه آن با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص برای کادر هیات علمی دانشگاه ها به منظور تدریس سطوح مختلف رشته های زبان انگلیسی تهیه و تدوین گردیده