یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶

الگوی مدیریت مرزهای سرزمینی

نویسنده: دکتر محمدحسین افشردی- دکتر محسن جان پرور

سال انتشار: 1392 انتشارات دانشگاه عالی 

 

002