دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۷
دوشنبه, 28 آبان 1397

مدیرگروه و ارتباط با آن

 
no image
هادی اعظمی
دانشیار
گروه آموزشی جغرافيا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیک: aazami (at) um (dot) ac (dot) ir